LITANIE

Modlitewnik zawiera trzy różne litanie ku czci Boga Ojca. Wiadomo, że jako prywatna lub publiczna modlitwa błagalna złożona z wielu inwokacji zwróconych do Boga Ojca, Jezusa Chrystusai Ducha Świętego, a także Matki Bożej i Świętych, połączona z wezwaniami o ich opiekę i wstawiennictwo, litania nawiązuje do tekstów ewangelicznych (np. Mt 9,27; 15,22; Łk 17,13).

Początki litanii wiążą się z chrześcijańskim Wschodem (od IV w.), natomiast Zachód przyjął ją w V stuleciu, włączając do swej liturgii; wobec ich dużej liczby w liturgii, w 1601 r. papież Klemens VIII ograniczył ich ilość do litanii starożytnych i znajdujących się w brewiarzach; pomimo to ich liczba wzrosła, zwłaszcza w XVII i XVIII wieku. Trwałe miejsce ma jedynie Litania do Wszystkich Świętych, używana w obrzędach liturgicznych i nabożeństwach specjalnych.

Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego - Słowo Swoje - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje - przyjmij uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości - przyjmij uwielbienie nasze.

 

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

 

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

 

Od pychy umysłu - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Umysł otwarty na prawdę Twoją - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wolę zjednoczoną z Twoją wolą - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wytrwanie do końca przy Tobie - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Gorliwość o zbawienie innych dusz - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Pokorę prawdziwej mądrości - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Umiłowanie czystości - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa - racz nam dać, Boże, Ojcze.

 

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i Ziemi – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, w Twojej Mądrości i Potędze – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Stworzycielu Aniołów – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Chwało i Celu naszej wędrówki – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Chwało Świętych w Niebie – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Chwało stworzenia – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Opatrzności Boża na naszej drodze – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, w niezliczonych Swych przymiotach – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Nieogarniony, Litościwy w Swym Miłosierdziu – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Nieoszczędzający Syna Swojego dla naszego odkupienia – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Dający nam Matkę Syna Swojego – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Serdeczny, Czuły i Kochający – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Delikatniejszy niż dziecko – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Żarliwy i Płomienny – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Czysta Miłości – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Najdoskonalszy nasz Boże – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Wszechmocny i pełen Łaskawości – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Ogarniający wszystkich Swą Czułą Opieką – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Patrzący na nas przez Rany Syna Swojego – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Objawiający wszelkie Tajemnice Boże – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Opiekujący się Kościołem i stworzeniem – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, nasza Pociecho i Nagrodo – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy zbawionych i Duchów czystych – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Nadziejo zbawiających się – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Niewyczerpany w Swych Cudach – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, nieskończenie Mądry w Swych Zrządzeniach – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Najmilszy, Najczulszy i Przedziwny – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Dający zawsze Dobre i Mądre Rady – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Czysta Sprawiedliwości – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Dający natchnienie naszej pobożności – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Wiedzący o wszystkim – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Widzący wszystko i wszędzie – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, przed którym nic ani nikt się nie ukryje – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Perło Najcenniejsza – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze przedwieczny, Niedający z nikim, ani z niczym się porównać – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Dochowujący  Przymierza na wieki – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Obietnico zawsze się wypełniająca – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Słowo zawsze się spełniające – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, z Sercem gorejącym, jak ogień gorącym – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Rozsiewający Cnoty dla dusz pokornych – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Klejnocie Najcenniejszy – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Dający nam ze Swej Pełni – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, zawsze Hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Źródło Życia i Świętości – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, grzechami naszymi Raniony – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Boże Pokorny i wielkiej Godności – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Źródło wszelkiej Pociechy – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Oczekujący na nasze dobre czyny – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Natchnienie Świętych – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, mój Ojcze i Pasterzu – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Przewodniku, Doradco i Opiekunie – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Broniący uciśnionych – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Przyjacielu mój i Boże – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Hojny, Oświecający Swój Kościół – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, zawsze o nas Dbający – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący i Słuchający naszych próśb i jęków – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Wypełniający wszystko, co powiedziałeś – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Królu rodzin – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Rządco Kościoła – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy wszystkich Świętych – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Miłości wszystkich stworzeń – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Nadziejo w Tobie umierających – ulituj się i zmiłuj się nad nami.

 

P. – Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.

W. – Dający Zbawienie i Życie wieczne.

 

Módlmy się:

Wszechmogący Ojcze Przedwieczny kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

Ojcowskie serce Boga – ukryj mnie

Opieko ojcowskiej miłości – otaczaj mnie

Czułe dłonie Ojca – obejmijcie mnie

Światło Ojcowskich oczu – rozjaśniaj moje ciemności

Dotyku Ojca – uzdrawiaj mnie

Słowo Ojca – stwarzaj mnie na nowo

Duchu Ojca – tchnij na mnie

Synu Ojca – kochaj mnie

Miłosierdzie Ojca – spalaj mnie

Życie Ojca – wskrzeszaj mnie

Miłości Ojca – wyrzeźbij mnie

Ogniu Ojca – ogrzej mnie

Niewinności Ojca – ożyw we mnie ducha dziecięctwa Bożego

Pamięci Ojca – czuwaj nade mną

Obecności Ojca – bądź moją otuchą

Słodyczy Ojca – nasyć mnie

Wodo Ojca – wypełnij mnie

Usta Ojca – przekazujcie mi prawdę Bożą

Troskliwości Ojca – otwórz mnie na dobroć

Bliskości i bezpieczeństwo Ojca – spłyńcie na mnie

Czystości Ojca – przywróć mi godność

Szlachetności Ojca – bądź moim skarbem

Wrażliwości Ojca – ukaż mi piękno

Delikatności Ojcowska – rozbrajaj mnie

Radości Ojca – stop mój smutek

Łzy Ojca – nawracajcie mnie

Ramiona Ojcowskie – przygarniajcie mnie

Kolana Ojca – bądźcie moim odpoczynkiem

Policzku Ojca – bądź moim portem

Mocy Ojca – bądź moją skałą

Tarczo Ojcowskiej mądrości – uwolnij mnie od głupoty

Czasie Ojca – przepływaj we mnie

Wierności Ojca – ugruntuj mnie

Cierpliwości Ojca – bądź moją ostoją

Tkliwości Ojca – stop moją nieczułość

Wolności Ojca – stwórz we mnie nowe przestrzenie

Cierpienie Ojca – znajdź we mnie miejsce na krzyż

Stopy Ojca – kierujcie moimi krokami

Pokoro Ojca – zniwecz moją pychę

Ufności Ojcowska – złóż mnie w Twoim sercu

Ojcze, Stwórco – pokazuj mi Siebie

Wolo Ojca – stwórz we mnie zgodę na miłość

Chwało Ojca – objawiaj się we mnie

Ty, który jesteś moim Ojcem Ty, który stwarzasz z miłości Ty, który jesteś dla dzieci

Ty, który całujesz nasze stopy Ty, który dajesz nieustannie

Bądź uwielbiony

Bądź wywyższony

Bądź ukochany

Abba, ufam Tobie, Wierzę Ci, Kocham Ciebie, Amen.